Vés al contingut
Inici » Recursos

Recursos

LOGOS

PHOTOS

VIDÉOS

FAQ

GENERAL

Quin és el territori de l'AFLE?

No has trobat el nostre mapa? L’AFLE s’estén des de la desembocadura de l’Aude fins al delta de l’Ebre. Inclou els territoris de les comunitats de comunes de la franja litoral.

Es tracta de les Comunitats de Comunes del Grand Narbonne, de Corbières Salanques Méditerranée, de la Comunitat urbana Perpignan Méditerranée Métropole, dels Albères Côte Vermeille Illiberis, del Sud Roussillon i de les Comarques del Baix Empordà i Alt Empordà, del Gironès, de la Selva, del Maresme, de Barcelona, del Baix Llobregat, del Garraf, del Baix Penedès, del Tarragonès, del Baix Camp, del Baix Ebre i del Montsià.

Quin és el calendari?

La convocatòria de projectes està oberta fins al 30 de juny a les 13:59 h. Això significa que el vostre dossier de candidatura ha de ser completat i enviat a la plataforma SIGEFA com a molt tard en aquesta data.

Els resultats de l’avaluació dels projectes es donaran a conèixer a finals de 2024.

Quins tipus de projectes puc presentar?
Qui pot presentar un projecte?

Un projecte ha de ser obligatòriament presentat per una associació transfronterera composta per entitats jurídiques públiques i/o privades de qualsevol dels dos estats (França-Espanya).

Recomanem que estigui format per tres a sis entitats sòcies situades al territori de l’Àrea Funcional Litoral Est. Els promotors de projectes localitzats fora d’aquest espai poden presentar-se, però han de justificar la seva participació i demostrar que les seves accions beneficien el territori de l’AFLE.

Els socis poden provenir del món acadèmic o de la recerca (universitats, laboratoris…), del sector privat (empreses…), una autoritat pública (ajuntaments, regions, agències de l’Estat…) o de la societat civil (associacions, ONGs…)

Les entitats decideixen un líder de projecte responsable davant l’Autoritat de Gestió. Pot ser espanyol o francès.

Quina és la durada d’un projecte?

La durada d’un projecte no ha de ser superior a 3 anys.

Quins seran els criteris d'avaluació dels projectes?

Coherència del projecte amb les polítiques europees, els objectius de l’AFLE i del programa POCTEFA
Dimensió transfronterera amb un equilibri de la col·laboració i de les competències
Coherència del pla d’acció i rellevància del pressupost
Rellevància territorial del projecte estructurant i transfronterer

-> Podeu trobar tots els criteris d’avaluació a la convocatòria de projectes (secció 7)

Com participar?

Les candidatures s’han de presentar a través de la plataforma SIGEFA (des del lloc web de POCTEFA). Trobareu l’enllaç per accedir al formulari a la pestanya de Convocatòries de projectes

OBJECTIUS I PRIORITATS

Quin és l'objectiu d'aquesta convocatòria de projectes?

Aquesta convocatòria de projectes té com a objectiu cofinançar projectes estructurants, capaços de contribuir a millorar la qualitat de vida dels habitants de l’Àrea Litoral entre l’Aude i l’Ebre. Per aconseguir-ho, els projectes hauran de seguir un o més dels objectius de l’Àrea Funcional.

Què vol dir estructurant?

Es tracta de projectes capaços de tenir un impacte significatiu sobre el territori que integren una dimensió ciutadana forta a través dels estatus dels socis o dels resultats de les accions realitzades.

Existeixen temes prioritaris?

Sí, l’AFLE s’organitza al voltant de 4 eixos que orienten les prioritats del territori. Aquests eixos es defineixen per línies d’acció:

**Eix 1: la preservació i la restauració dels ecosistemes litorals**

– Protecció dels hàbitats
– Adaptació amb solucions basades en la natura
– Compartició del coneixement científic

**Eix 2: la disminució de l’impacte de la pressió antropològica deguda a l’activitat turística i a altres activitats econòmiques de la zona**

– Afrontar els impactes de la pressió humana (planificació dels usos i de les activitats sense superar el llindar de saturació de l’entorn, desenvolupament de l’autosuficiència dels ports…)
– Reduir la contaminació al mar
– Gestionar adequadament els recursos (aigua, sòls, aire no contaminat…)

**Eix 3: la diversificació dels recursos costaners, marins i terrestres per desenvolupar una alimentació sostenible i local**

– Desenvolupar una activitat agrícola sostenible les produccions de la qual s’adaptin al canvi climàtic
– Coordinar una pesca sostenible
– Desenvolupar la producció aqüícola

**Eix 4: el desenvolupament de mobilitats sostenibles i d’una interconnexió transfronterera (ferroviària, marítima, ciclista)**

– Desenvolupar el transport col·lectiu, especialment per accedir als grans llocs turístics i als espais naturals
– Harmonitzar la informació, les regulacions i les pràctiques tarifàries
– Desenvolupar el transport de mercaderies i el comerç local

El detall dels 4 eixos, les seves línies d’acció i els temes prioritaris estan recollits a l’estratègia de l’AFLE (secció 4).

QUESTIONS ECONOMIQUES

Quin és el pressupost d'aquesta convocatòria?

Aquesta convocatòria disposa d’un pressupost de 5,5M€ de crèdit FEDER. La taxa de cofinançament és del 65% del cost total elegible per a cada soci, excepte en cas d’ajut d’Estat.

Quins són els imports a conèixer?

Cost total mínim del projecte elegible: 200.000€
Cost mínim recomanat: 500.000€
Cost màxim recomanat: 1.000.000€
Límit recomanat per a les despeses de personal relacionades amb el projecte: 50% de les despeses totals elegibles del projecte en el seu conjunt (no per socis)

És permesa la facturació entre socis?

La facturació entre socis dins d’una mateixa associació no està permesa per evitar qualsevol risc de doble finançament (secció D.1 del Manual). La facturació amb socis associats tampoc no està permesa.

Un projecte finançat en el marc de l'AFLE (i per tant del programa POCTEFA) pot beneficiar-se d'una altra font de finançament europeu?

No, un mateix projecte no pot ser finançat simultàniament per diversos fons de la Unió Europea. El doble finançament europeu està estrictament prohibit.

Els projectes poden tenir, però, un altre cofinançament públic.

Una mateixa despesa només pot ser finançada per una sola font de finançament.

Un soci d'un projecte pot transferir a un tercer la subvenció FEDER-Interreg que li ha estat atorgada?

La transferència d’una subvenció FEDER (ex: ajut a empreses, beques d’estudi o de recerca, etc.) no està permesa.

SIGEFA

TROBAR SOCIS

COMUNICACIÓ